Đề bài:

An chọn ngẫu nhiên một số thực được phân bố đều trong đoạn [0; 2018]. Một cách độc , Bình chọn ngẫu nhiên một số thực được phân bố đều trong đoạn [0; 4036]. Hỏi xác suất mà số của Bình lớn hơn số của An bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Đáp án câu đố xác suất trên tập hợp vô hạn

TS Trần Nam Dũng
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học TP HCM)

: vnexpress